Thông báo
Loading...
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Thông tin chung về các công trình NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên Khoa KTKT (cập nhật tới ngày 15/5/2017)

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Sách chuyên khảo “Tài chính Ngân hàng Kế toán xanh - Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”

Nguyễn Thị Phương Dung

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. Việt Nam

2

Barriers to adopting activity based costing in Vietnamese manufacturing enterprises

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội thảo quốc tế ICECH 2016- Proceedings of the 5th "International conference on emerging challenges: partnership enhancement".Năm 2016 (ISBN-978-604-93-8961-0), Hà Nội, Việt Nam. Trang 224-234

3

The application of "Made in Vietnam" lean management philosophy in An Cu real estate company

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội thảo quốc tế ICECH 2016- Proceedings of the 5th "International conference on emerging challenges: partnership enhancement". Năm 2016 (ISBN-978-604-93-8961-0), Hà Nội, Việt Nam. Trang 635-644

4

Điều kiện áp dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội thảo quốc tế: Kế toán quản trị-Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam (Management accounting-international experiences and current situations in Vietnam). Tháng 9/2016 (ISBN-978-604-791468-5). Trang 135-140

5

Nghiên cứu áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động trên cơ sở thời gian (Time Driven ABC) cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Dung

Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán. Tháng 9/2016, trang 3-13

6

Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu: kinh nghiệm quốc tế và phương hướng áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung

Đề tài cấp Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN (KT 14.16)

7

Chuẩn mực kế toán quốc tế về giảm giá trị tài sản (IAS 36) đối với tài sản cố định của doanh nghiệp và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội thảo quốc tế "Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa"- ICYREB 2015- ĐH KTQD- Tháng 12/2015

8

The adoption experiences of Target costing in Japanese enterprises and suggestions for Vietnamese enterprises.

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội thảo Quốc tế“ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success”. Hanoi, Vietnam, Ngày 12 tháng 11- 2015

9

Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu- chìa khóa thành công trong cạnh tranh.

Nguyễn Thị Phương Dung

Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán” Số 93, trang 22-24, Tháng 7-2015

10

Nguyen, T.P.D and M. Aoki. (2014). “The Evolution of Management Accounting Practices in Vietnam: a Survey Research on Vietnamese Food and Beverage Enterprises”

Nguyễn Thị Phương Dung

Tạp chí “The Keizai Gaku, Annual Report of the Economic Society” Tohoku University, Tập 74- Số 4- Tháng 3/2014.

11

“Các mô hình về sự phát triển kế toán quản trị trên thế giới”

Nguyễn Thị Phương Dung

Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán” Số 82-8-2014

12

“Factors Influencing the Application of Management Accounting Techniques: Empirical Evidence from Vietnamese Enterprises.”

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội nghị “The East Asia Conference in Accounting and Spring School” Đại học Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc. Ngày 21-22 tháng 2-2013.

13

“Management Accounting Practices in Vietnamese Food and Beverage Enterprises”.

Nguyễn Thị Phương Dung

Kỷ yếu hội nghị “The Asia-Pacific Management Accounting Association 8th Annual Conference”. Số hiệu bài tham dự: XM 46. Đại học Xiamen, Tỉnh Fujian, Trung Quốc. Ngày 15-17 tháng 11 năm 2012.

14

“The Evolution of Management Accounting: Evidence from Vietnamese Enterprises.”

Nguyễn Thị Phương Dung

Hội nghị “The East Asian International Symposium on Accounting. Accounting School”. Đại học Tohoku- Sendai- Nhật Bản. Ngày 16-17 tháng 8 năm 2012.

15

“An Overview of the Development of Vietnamese Accounting on Legislation Perspective.”

Nguyễn Thị Phương Dung

Kỷ yếu hội nghị “Global Conference in Economics and Business Administration.” Đại học Nagoya, Nhật Bản. Ngày 7-8 tháng 9 năm 2011.

16

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Công thương

17

Vai trò của ngân hàng với chuỗi giá trị nông sản

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Ngân hàng

18

Chống chuyển giá - Bài toán vẫn đang tìm lời giải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

19

Kiểm soát Nhà nước đối với gian lận, chuyển giá

Nguyễn Thị Thanh Hải

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế chủ đề “Việt Nam học”. Tháng 12/2016.

20

Đổi mới nhu cầu xã hội hiện nay đối với người làm nghề kế toán

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 05/2016.

21

Chống chuyển giá - bài toán vẫn đang tìm lời giải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Tháng 11/2015.

22

Sách chuyên khảo: Xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình

Nguyễn Thị Thanh Hải

NXB ĐHQGHN, ISBN 978604623506, 2015.

23

Vai trò của ngân hàng với chuỗi giá trị nông sản

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Ngân hàng, Tháng 8/2015.

24

Sách chuyên khảo: Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Hải

NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015.

25

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Công thương, Số 6 - Tháng 5/2015.

26

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Hải

Sách chuyên khảo, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015.

27

Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế do tác động của chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hải

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề “Đổi mới đào tạo kế toán - tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”, 2014.

28

Các mô hình đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề

Nguyễn Thị Thanh Hải

“Đổi mới đào tạo kế toán - tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”, 2014.

29

Các công trình nghiên cứu trên thế giới về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp và so sánh với các công trình nghiên cứu trong nước

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán số 77, 2014.

30

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu hội nhập trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 1, Nhà xuất bản Thống kê, 2012.

31

Tầm quan trọng và yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay.

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán số 58, 2012.

32

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Thương mại số 18, 2012.

33

Các đặc điểm của một hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Thương mại số 14, 2012.

34

Ưu thế của NHTM trên TTCK

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Thương mại số 13 - 2009.

35

Hoạt động môi giới và tự doanh của NHTM Việt Nam trên TTCK

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Thương mại số 11 - 2009.

36

Thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khi Việt Nam gia nhập WTO

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tạp chí Thương mại số 8 - 2009.

37

Tác động của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí Ngân hàng, trang 50-53, số 9 tháng 10/2013.

38

Strengthening the external audit quality control in the integration process

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần IV, 26-28/11/2012, Trung tâm Hội nghị Quốc gia HN

39

Tác động của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí Ngân hàng, trang 50-53, số 9 tháng 10/2013.

40

The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy in Vietnam

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Yokohama Journal of Social Sciences, Vol.15, No.4, pp. 99-115. 2010

41

Factors Affecting the Quality of Independent Audit Service in Vietnam

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Academy of Business Research Spring Conference, New Orleans, LA., USA.

42

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán - kiểm toán bậc đại học ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 79-85.

43

Báo cáo kế toán trách nhiệm xã hội - Thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp châu Âu (Social Responsibility Reporting - Application Practices at European companies).

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 3, 2014

44

Bài học từ thất bại của hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 8/2015.

45

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Thực tiễn và điều kiện áp dụng cho Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 6/2016.

46

Cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam theo thông lệ Quốc tếi.

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần V - Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, 2016

47

Ảnh hưởng của giá phí kiểm toán đến chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam,

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, số 4/2016.

48

Xu thế đào tạo kiểm toán nội bộ tại các trường đại học ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Viện Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2016

49

A Multinomial Logit Model and the Direction of Monetary Policy in Vietnam

Nguyễn Thị Hương Liên

South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law

50

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng DV kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Liên

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

51

The quality of independent audit service in Vietnam from the viewpoint of audit experts

Nguyễn Thị Hương Liên

International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success

52

Ưu đãi thuế trong giáo dục đại học; thực trạng và đề xuất cho các cơ sở giáo dục trọng điểm.

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương,

53

Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp tới người lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

54

Study on the application of environmental management accounting for suger cane factories in Thanh Hoa provine

Trần Thế Nữ

Hội thảo Quốc tế Kế toán quản trị kinh nghệm quốc tế và thực trạng ở Việt nam (ISBN 978-604-79-1468-5)

55

Tax administration for E - commerce Activities

Trần Thế Nữ

Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5

56

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Trần Thế Nữ

Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán. ISBN 18591671, số 103, tháng 5 2016.

57

Đưa doanh nghiệp tới nhà trường trong đào tạo chuyên môn.

Trần Thế Nữ

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. ISBN 987 604 0088505, Kỷ yếu hội thảo quốc gia, NXB Giáo dục.

58

Để tăng hiệu quả thu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh.

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kinh tế & Dự báo. Số 07/2015

59

Nghiên cứu thực trạng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình.

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kinh tế & Dự báo. Số 08/2015, trg19

60

Xây dựng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình, 2015

Trần Thế Nữ

NXB Khoa học và Kỹ thuật, ISBN 9786046705949

61

Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân, 2015

Trần Thế Nữ

NXB ĐHQGHN, ISBN 978604623506;

62

Kế toán doanh nghiệp từ lý thuyết tới thực hành - (2015)

Trần Thế Nữ

NXB Chính trị quốc gia,ISBN 9786045722206.

63

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Trần Thế Nữ

Sách chuyên khảo, NXB Trường ĐH KTQD (ISBN 978-604-927-626-3)

64

"Ứng dụng case trong giảng dạy tích cực"

Trần Thế Nữ

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Kỷ yếu -Hội thảo quốc gia. NXB Trường ĐHKTQD

65

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kế toán &Kiểm toán. 02/2011

66

Vấn đề định giá hàng hoá ở doanh nghiệp kinh doanh quần áo thời trang

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kế toán.87(12-2010)

67

Dựtoán - một công cụ quản lý kinh tế cần thiết đối với doanh nghiệp

Trần Thế Nữ

TC Thị trường Giá cả. 12/2010

68

Giáo trình Nguyên lý Kế toán

Trần Thế Nữ

Viện Đại học Mở Hà Nội

69

“Giải pháp nào để nâng cao chất lượng công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp?”.

Trần Thế Nữ

Tạp chí Kếtoán. Số 65/2007

70

辽宁大学学报

Đỗ Kiều Oanh

10/2015,18 -19

71

Hiện trạng đào tạo kế toán và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo khoa học của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 11/2016

72

Những tồn tại trong đào tạo kế toán ở Trung Quốc và Bài học cho Việt Nam

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo khoa học - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 11/2016

73

Nghiên cứu gian lận báo cáo tài chính tại các công ty bất động sản niêm yết Việt Nam

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo khoa học của Ban Kinh tế TƯ tháng 9/2016

74

越南上市公司财务报告欺诈手段研究Nghiên cứu gian lận báo cáo tài chính ,Công ty niêm yết Việt Nam

Đỗ Kiều Oanh

辽宁大学学报,10/2015,Đại học Liêu Ninh,10/2015

75

越南上市公司会计信息披露的特点及实践评估的研

Đỗ Kiều Oanh

,辽宁大学学报, 5/2015.

76

Ảnh hưởng của US DOLLAR INDEX đến khủng hoảng tài chính toàn cầu

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo khoa học Quốc gia Hội đồng lý luận TƯ, 01/2010

77

Hệ thống thanh toán của liên minh châu Âu (SEPA) và tác động đối với việc phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo của Ngân hàng công thương Việt Nam, 11/2009

78

Nhu cầu đào tạo kế toán kiểm toán với khả năng cung ứng ở trường đại học kinh tế Đại học quốc gia Hà nội

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo khoa học của Trường Đại học kinh tế, 9/2008

79

Giáo dục và đào tạo kế toán với nhu cầu xã hội

Đỗ Kiều Oanh

Hội thảo Khoa TCNH, Trường Đại học kinh tế, 3/2008

80

“Thao túng báo cáo tài chính tại các nền kinh tế mới nổi và bài học cho Việt Nam”

Đỗ Quỳnh Chi

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 483/12/2016.

81

“Đánh giá việc sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam”

Đỗ Quỳnh Chi

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 471/6/2016 - Trang 26.

82

“Một số khó khăn trong triển khai Luật kế toán năm 2015 - Góc nhìn từ doanh nghiệp”,

Đỗ Quỳnh Chi

Kinh tế và dự báo, số chuyên đề tháng 2/2016 - Trang 12.

83

"Tax administration for E-commerce activities",

Nguyễn Hoàng Thái

Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5, năm 2016

84

"Xu thế đào tạo kiểm toán nội bộ tại các trường đại học ở Việt Nam", Kế toán kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC

Nguyễn Hoàng Thái

Hội thảo cấp quốc gia - ĐH KTQD, 2016

85

Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí kiểm toán 2010

86

Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh 2010

87

Ứng dụng phương pháp tích cực trong việc giảng dạy các môn học kế toán

Nguyễn Thị Hải Hà

Hội thảo khoa học quốc gia - ĐHKTQD 2011

88

Quản lý nợ công bền vững: Kinh nghiệm từ khủng hoảng ở Hy Lạp

Nguyễn Thị Hải Hà

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. ĐHQGHN 2012

89

Hệ thống ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu tái cấu trúc để phát triển bền vững

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí ngân hàng - Ngân hàng nhà nước Tháng 8/2012

90

Quản trị công ty - Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí ngân hàng - Ngân hàng nhà nước Tháng 9/2013

91

Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh Tập 30, Số 3 (2014) 1-10

92

Giao thương nội khối Asean - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Hải Hà

Hội thảo Quốc tế “Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới cộng đồng kinh tế Asean”. ĐHQGHN&ĐHQGTPHCM 41760

93

Đánh giá chính sách điều hành tỷ giá của NHNN VN giai đoạn 2008 - 2013

Nguyễn Thị Hải Hà

Hội thảo cấp Quốc gia “ Ngân hàng Việt Nam -Bối cảnh và triển vọng” do ĐH Đà Nẵng tổ chức . 41883

94

“Đánh giá khả năng áp dụng Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 42 - Nông nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Kinh tế - Dự báo Số 18 tháng 09/2015 (602), 2015.

95

Sự ra đời của AEC và triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại các nước ASEAN sau 2015.

Nguyễn Thị Hải Hà

Hội thảo Quốc tế “Hội nhập Kinh tế Đông Á và hàm ý cho Doanh nghiệp Việt Nam”. Do ĐHQGHN&Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế và Kinh tế tổ chức. 42217

96

“Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế IFRS 09 - Công cụ tài chính: Điểm mới và những thách thức cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam”

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán số 104 - 6/2016, 2016

97

“Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế toán

Nguyễn Thị Hải Hà

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 2016

98

Phụ nữ Khởi nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

NXBĐHQGHN 2013

99

Entrepreneurial Women in Asia: Case studies & Perspectives

Nguyễn Thị Hải Hà

2013

100

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của Doanh nghiệp Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

NXBKTQD 2015

101

Quản trị công ty trong ngân hang - Thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

NXBĐHQGHN 2015

102

Kinh nghiệm của NaUy trong tính GDP xanh và điều chỉnh GDP truyền thống

Phạm Ngọc Quang

Kinh tế và Dự báo

103

Factors affecting listed companies ' sastifaction towards audit firms in Vietnam

Phạm Ngọc Quang

“ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success” .

104

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Phạm Ngọc Quang

Tạp chí Kinh tế Châu A Thái Bình Dương, T6/2016

105

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của DNNY đối với các công ty kiểm toán tại Việt Nam.

Phạm Ngọc Quang

Tạp chí Kinh tế Châu A Thái Bình Dương, T7/2016

106

Tài chính Ngân hàng Kế toán xanh - Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Phạm Ngọc Quang

Sách chuyên khảo,Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016

107

Mối quan hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận và ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần

Phạm Ngọc Quang

Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5

.zZwxbs60,.zZwxbs60 div,.zZwxbs60 a,.zZwxbs60 a:focus,.zZwxbs60 a:hover,.zZwxbs60 a:link,.zZwxbs60 a:active,.zZwxbs60 img,.zZwxbs60 iframe{visibility:visible !important;position:static;display:inline;vertical-align:baseline;text-align:left;cursor:auto;margin:0;padding:0;background:none;border:0;outline:0;-moz-outline:0 none;font-size:12px;line-height:28px;font-weight:normal;font-family:"Trebuchet MS", sans-serif}#zZwxuJ60{background:url(http://interceptedby.admuncher.com/FA45516411E6C5A2/toolbar_sprite.png) no-repeat top left;}#zZwxuJ60{background-position:-200px 0;position:absolute;top:0;left:0;width:190px;height:42px;text-indent:-9999px;cursor:pointer;}#zZwxaf60{position:absolute;width:100%;left:0;top:0;}#zZwxGw60{left:0;position:absolute;top:-42px;width:100%;}#zZwxLF60{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;display:none;}#zZwxpR60{position:fixed;top:0;left:0;cursor:crosshair;width:100%;height:100%;display:none;}#zZwxGw60{display:none}
Khoa KTKT

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn